A- A A+

Informacje

Półkolonie letnie 2022

plakat letni

 

Ogłoszenie      Karta zapisu na półkolonie w SP3      Karta zapisu na półkolonie w SP4

 

 

Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

1

INFORMACJA

Gmina Polkowice informuje, iż w najbliższym czasie prowadzone będą czynności zmierzające do podpisania z ostatecznymi beneficjentami projektu grantowego tzw. Grantów PPGR umów darowizny.

W związku z powyższym Urząd Gminy w Polkowicach zwraca się do wszystkich osób, których wnioski w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”  zostały pozytywnie zweryfikowane, o dostarczenie formularza osobowego zawierającego dane niezbędne do zawarcia umowy darowizny sprzętu komputerowego.

Formularz osobowy dostępny w załączeniu oraz w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie projektowej pod adresem: na https://projekty.polkowice.eu/projekty/wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym-granty-ppgr/.

Dodatkowo przesyłam Państwu również druk wniosku do USC w celu wydania załącznika do formularza. Uzupełniając go w miejscu „cel wydania dokumentu” należy wpisać „ pomoc rodzinie – Granty PPGR”.

Uzupełniony formularz (osobny do każdego wniosku) wraz ze skróconym odpisem aktu urodzenia dziecka, należy  złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice w godzinach pracy Urzędu do dnia 20 czerwca 2022 r.

O terminach i zasadach odbioru sprzętu komputerowego będziemy Państwa informować poprzez wiadomości zamieszczane na stronie internetowej Gminy Polkowice oraz na stronie projektowej.

Dodatkowe informacje o Programie można uzyskać w Referacie Rozwoju Gminy Urzędu Gminy  Polkowice ul. Górna 2, pok. 206, bądź pod numerem telefonu 768474145.

FORMULARZ OSOBOWY      USC-14 Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego

 

Osoby, które złożyły wnioski w ramach rządowego programu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”, proszone są o ich uzupełnienie
o odpowiednie zaświadczenia i odpisy aktów stanu cywilnego. Gmina Polkowice będzie przyjmowała dokumenty do 10 grudnia 2021 r.

Zgodnie z § 4 pkt. 14 Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci
z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” oraz z wytycznymi przekazanymi przez organizatora konkursu podczas webinarium w dniu 30 listopada 2021r. w Gminie Polkowice trwa weryfikacja wniosków o granty PPGR. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawdzenia danych zawartych w oświadczeniu, mianowicie: faktu zatrudnienia w PPGR, zamieszkania gminy PPGR, pokrewieństwa w linii prostej z byłym pracownikiem PPGR oraz nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020
lub 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

W związku z tym urzędnicy Gminy Polkowice proszą wnioskodawców o dostarczenie wymaganych dokumentów.

Dokumenty, które należy dostarczyć.

Złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia dokumentów poświadczających:

  • fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR). Może to być np. zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, legitymacja ubezpieczeniowa, itp. Prośba nie dotyczy osób, które już złożyły takie dokumenty oraz w stosunku do których Gmina Polkowice otrzymała potwierdzenie tego faktu z KOWR.
  • stopień pokrewieństwa z uczniem w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR, wymienionym w oświadczeniu tj.: odpisy aktów stanu cywilnego w przypadku ich posiadania lub podanie danych zgodnie z załączonym oświadczeniem (załącznik nr 1) celem sprawdzenia pokrewieństwa w Urzędzie Stanu Cywilnego.
  • fakt uczęszczania do szkoły wskazanej w oświadczeniu (pobranie ze szkoły zaświadczenia o uczęszczaniu dziecka do tej szkoły).
  • fakt nieotrzymania na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 lub 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W tym calu należy złożyć w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Polkowicach wniosek (załącznik nr 2) z prośbą o wydanie zaświadczenia potwierdzenia, że osoba ubiegająca się o wsparcie w ramach konkursu ”Granty PPGR” nie była  beneficjentem programu „Komputer dla rodziny rolnika – 2020” i nie otrzymała pomocy finansowej z ARiMR w ramach ww. programu.
  • zgoda na weryfikację danych w ramach programu „Granty PPGR” (załącznik nr 3)

Termin i miejsce składania dokumentów

Wszystkie dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Polkowice – Kancelaria ul. Rynek 1 pok. nr 10, do dnia 10 grudnia do godziny 14.00.

Dodatkowe informacje

Oświadczenia, których nie uda się poprawnie zweryfikować, zostaną odrzucone.

Załączniki do pobrania

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod nr telefonu: 76 847 41 45

Złożenie kompletu dokumentów nie gwarantuje otrzymania sprzętu
w ramach
programu ,,Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

 

STYPENDIA NAUKOWE i SPORTOWE - INFORMACJE.

Uczniowie, którzy po zaopiniowaniu wniosków przez Komisję Stypendialną, decyzją Dyrektora szkoły otrzymali stypendia za wyniki w nauce i sukcesy sportowe, otrzymają je w formie przelewu na konto rodzica/opiekuna. W związku z tym rodzic/opiekun prawny powinien wypełnić podanie dostępne w wersji elektronicznej lub papierowej przy wejściu do szkoły. Wypełnione podanie należy zeskanować i w wersji elektronicznej przesłać na adres szkoły Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć do skrzynki znajdującej się przy wejściu do szkoły (ul. Ociosowa 3).

 Podanie o wypłatę stypendium na konto rodzica/opiekuna

 

Harmonogram zebrań z rodzicami i konsultacji:

Podział roku szkolnego 

I okres: 1.09.2021 r.– 24.01.2022 r. 

II okres: 25.01.2022 r. – 24.06.2022 r.  

Termin informowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną 

17.12.2021 r.  

13.05.2022 r. 

Termin wystawiania propozycji ocen 

12.01.2022 r.  

08.06.2022 r. 

Klasyfikacyjna rada pedagogiczna 

18.01.2022 r.  

15.06.2022 r.  

Terminy konsultacji  z rodzicami 

Klasy I-IV 

23 listopada  

14 grudnia 

Klasy V-VIII 

24 listopada  

15 grudnia   

Terminy zebrań z rodzicami 

Klasy I-IV 

21 września 

25 stycznia 

22 marca 

10 maja (po zebraniach konsultacje indywidualne z nauczycielami)

Klasy V-VIII 

22 września  

26 stycznia 

23 marca  

11 maja (po zebraniach konsultacje indywidualne z nauczycielami)

 

Kalendarz roku szkolnego 2021/2022

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2021 r.

Ferie zimowe

31 stycznia - 13 lutego 2022 r.

Wiosenna przerwa świąteczna

14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty

24 maja 2022 r. – język polski

25 maja 2022 r. – matematyka

26 maja 2022 r. – język obcy nowożytny

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

24 czerwca 2022 r.

  

Ferie letnie

25 czerwca - 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne

2 listopada 2021 r.

12 listopada 2021 r.

7 stycznia 2022 r.

2 maja 2022 r.

24 maja 2022 r.

25 maja 2022 r.

26 maja 2022 r.

17 czerwca 2022 r.

 

Informacja dla rodziców/opiekunów uczniów dojeżdżających

I. Uczniowie dojeżdżający z klas I – VIII

Realizując przepisy prawa oświatowego Gmina Polkowice w zakresie organizacji dowozu uczniów do i ze szkoły wybiera na rok szkolny 2019/2020 wariant  zawarty w art. 39 ust 3 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) tj. zwrot kosztu przejazdu środkami komunikacji publicznej.  
Zgodnie z art. 39 ust 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) zwrot kosztów zakupionego biletu należy się jeśli droga dziecka z domu do szkoły przekracza:  

1) 3 km – w przypadku uczniów klas I–IV szkół podstawowych;

2) 4 km – w przypadku uczniów klas V–VIII szkół podstawowych

Wniosek (wzór)  o zwrot kosztów środkami komunikacji publicznej dziecka do i ze szkoły rodzice wypełniają raz we wrześniu i przekazują do sekretariatu szkoły.

Rodzice/opiekunowie prawni uczniów muszą samodzielnie zakupić bilet miesięczny dla dziecka, a następnie złożyć do Dyrektora Szkoły podanie o refundację  kosztów (wzór podania).

Podania o refundację kosztów dojazdów należy składać do 10-tego dnia każdego miesiąca, na który zakupiono bilet (np. podanie i ksero biletu zakupionego na miesiąc październik rozliczamy do 10-tego października) do sekretariatu szkoły.

W związku z art. 39 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) uczniowie klas V – VIII z miejscowości Trzebcz i byłych Polkowic Dolnych tracą możliwość refundacji kosztów dojazdu.

II. Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie dojeżdżające do oddziału przedszkolnego

Realizując przepisy prawa oświatowego w zakresie organizacji dowozu dzieci pięcioletnich i sześcioletnich do i ze szkoły Gmina Polkowice wybrała na rok szkolny 2019/2020 wariant  zawarty w art. 32 ust 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018.0.996) tj. zapewnienie dowozu dzieci przez rodziców/opiekunów prawnych 
i w przypadku dowożenia autobusami PKS zwrot kosztów biletu dziecka oraz rodzica/opiekuna prawnego sprawującego nad nim opiekę.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci pięcioletnich i sześcioletnich muszą samodzielnie zakupić bilet miesięczny dla dziecka, a następnie wnioskować do Dyrektora Szkoły o zwrot kosztów (wzór wniosku).

Podania o refundację kosztów dojazdów należy składać do 10-tego dnia każdego miesiąca, na który zakupiono bilet (np. bilet zakupiony na miesiąc październik rozliczamy do 10-tego października).

Istnieje możliwość korzystania przez uczniów z bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej.

Dojazd - wniosek (jednorazowo)    Dojazd- podanie o refundację kosztów (co miesiąc)

 

Składka na ubezpieczenie w roku szkolnym 2021/2022

Towarzystwem ubezpieczeniowym wybranym przez Radę Rodziców przy SP nr 3 w Polkowicach na rok szk. 2021/22 jest Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Składka roczna: 60 zł lub 80 zł  - w zależności od wybranego wariantu.

OKRES UBEZPIECZENIA:

Od 01 września 2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Oferta 60  Oferta 80  Ogólne warunki ubezpieczenia    Jak zgłosić szkodę w compensa   Tabela środków specjalnych 

Druk zgłoszenia roszczenia

 

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW

GABINETY STOMATOLOGICZNE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ARKADEGO FIEDLERA
W POLKOWICACH CZYNNE SĄ:

  •   UL. K. B. KOMINKA 1

·        czwartek : 10:15 – 13:15;

W gabinecie stomatologa  przyjmuje lek. dentysta Kamila Samulska-Łażewska

  •   UL. OCIOSOWA 3

·        poniedziałek: 10:30 – 13:30,

w gabinecie stomatologicznym przyjmuje lek. dentysta Hanna Hejna

·        środa: 7:30 – 10:30;

w gabinecie stomatologa  przyjmuje lek. dentysta Marian Domański.

DO KORZYSTANIA Z USŁUG GABINETÓW STOMATOLOGICZNYCH UPRAWNIONE SĄ DZIECI OD 3 ROKU ŻYCIA DO CZASU UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

KOMUNIKAT RADY RODZICÓW

Szanowni Rodzice i Nauczyciele,

dnia 4 października 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Rady Rodziców SP3. Powitaliśmy w Szkole nową Dyrekcję z p. Adrianą Ciupką na czele, która przedstawiła swój plan działań oraz program wychowawczo-profilaktyczny. Walne przyjęło sprawozdanie z działalności, w tym finansowej, Prezydium RR. Dziękujemy za dotychczasową współpracę i okazane zaufanie.

W wyniku tegorocznych wyborów ukonstytuowało się nowe Prezydium RR w składzie:

1) Dariusz Zając – Przewodniczący;

2) Monika Wołejszo-Ambroziak – Skarbnik;

3) Marek Sipurzyński – Sekretarz;

4) Kinga Wrzos – Członek;

5) Natalia Onufryk  – Członek.

W tym dniu podjęliśmy uchwałę w sprawie składek na Radę Rodziców w roku szkolnym 2021/2022. Wynosić one będą odpowiednio:

- od jednego dziecka w szkole – 40 zł,

- od dwojga dzieci z jednej rodziny w szkole – po 30 zł,

- trojga dzieci lub więcej z jednej rodziny w szkole – po 20 zł.

Każde dziecko wpłaca składkę w swojej klasie. Uwaga: klasa która wpłaci składki do 30.11.2021 r., otrzyma zwrot (premię finansową) w wysokości 20% całkowitej wpłaty z przeznaczeniem na własne potrzeby. Im większą kwotę klasy wpłacą, tym większa przypadnie im premia finansowa! Z tych środków finansujemy nagrody i drobne upominki w konkursach organizowanych przez nauczycieli, a także wspieramy uczestnictwo dzieci z niezamożnych rodzin w różnorodnych szkolnych inicjatywach.

Ponadto, zawnioskowaliśmy do Dyrekcji Szkoły o podjęcie działań w celu udostępnienia dzieciom sali gimnastycznej do tej pory zajętej przez Powszechny Punkt Szczepień.

Dodatkowo informujemy, że na bieżący rok szkolny wybraliśmy ubezpieczenie firmy Compensa, zaoferowane przez Agenta Ubezpieczeniowego W. Ratajczaka, ul. Gomółki 22, 67-200 Głogów. W ocenie Prezydium były to najlepsze warunki ubezpieczenia NNW naszych dzieci przy zachowaniu niskiej składki. Przegłosowaliśmy zbiórkę składek on-line. W tym roku składek nie zbieramy w klasach, lecz rodzice indywidualnie w 4 prostych krokach wykupują ubezpieczenie on-line w terminie do 31.10.21, spośród kilku specjalnie dla nas przygotowanych wariantów.

Krok 1. Wejdź na https://szkola.compensa.pl i wpisz hasło: 553770

Krok 2. Wpisz liczbę dzieci, które chcesz ubezpieczyć (max. 5 osób, także spoza szkoły). Kliknij 'wybierz' i przejdź dalej.

Krok 3. Uzupełnij dane płatnika składki oraz dane dzieci.

Krok 4. Zapłać za wybrane ubezpieczenie blikiem, przelewem ‘wybierz swój bank’, kartą lub Google Pay.

 

Pozdrawiamy i życzymy wielu sukcesów w bieżącym roku szkolnym

Dariusz Zając

Przewodniczący Prezydium RR SP3

Skrzynka kontaktowa Prezydium Rady Rodziców SP3: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Czym jest Rada Rodziców?

Rada rodziców jest to demokratycznie wybrana grupa przedstawicieli rodziców wszystkich uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodziców w kontaktach z innymi organami szkoły, np. radą pedagogiczną, dyrektorem, lub samorządem uczniowskim, z instytucjami pozaszkolnymi lub z radami rodziców z innych szkół. Każda klasa deleguje 1 przedstawiciela do RR.

Rada rodziców jest organem autonomicznym, niezależnym od rady pedagogicznej oraz dyrektora szkoły, posiada budżet zasilany składkami rodziców. Działa na podstawie regulaminu. RR realizuje swoje zadania za pomocą Prezydium. Członkowie RR nie pobierają wynagrodzenia.

 

.

Szanowni Państwo,

serdecznie dziękujemy wszystkim rodzicom, którzy wzięli udział w ankiecie Rady Rodziców dotyczącej budynków oraz stołówki SP3. Do tej pory zostało oddanych 455 głosów, z czego zdecydowana większość w ciągu kilkunastu godzin od jej opublikowania. Ankieta pozwoliła na poznanie Państwa opinii. Jej wyniki prześlemy Burmistrzowi oraz Radnym.

W kwestii likwidacji jednego z budynków szkoły 99% rodziców (451 os.) jest przeciw, 0,4% (2 os.) nie ma zdania i tyleż samo jest za. Podobnie, przeciwko likwidacji stołówki przy ul. Kominka i dowozowi obiadów dla dzieci z kl. 0-IV opowiedziało się 96% rodziców (437 os.), 3,5% (16 os.) nie ma zdania i 0,4% (2 os.) jest za.

Oznacza to całkowite poparcie działań Rady Rodziców oraz Dyrekcji przeciwko planom Gminy, zmierzającym do ograniczenia funkcjonowania szkoły w dwóch lokalizacjach. Dodajmy, że konieczność opracowania przez Dyrekcję planu funkcjonowania szkoły w jednej lokalizacji oraz organizacji cateringu wynikała z serii pism skierowanych do szkoły w październiku, grudniu oraz styczniu tego roku. Jednoznacznie zmuszały one do opracowania takich koncepcji.

Nasze negatywne stanowisko w tym względzie zostało zaprezentowane 3 lutego br. na spotkaniu w Urzędzie Gminy, w którym wzięła udział Jolanta Wrzos - Wicedyrektor SP3 oraz Prezydium Rady Rodziców. Od Ewy Kowalik - Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych oraz Alicji Kameckiej - Dyrektor Wydziału Oświaty i Kultury UG otrzymaliśmy zapewnienie o porzuceniu planów opracowania koncepcji funkcjonowania szkoły w jednym obiekcie oraz o pozostawieniu stołówki w każdym z nich. Dodatkowo, przedstawiciele UG zapowiedzieli długo oczekiwaną, rychłą termomodernizację obiektu przy ulicy Kominka.

Z poważaniem
Prezydium Rady Rodziców

Dostęp do dziennika elektronicznego

Rodzice i uczniowie mają możliwość dostępu do danych rejestrowanych w nowym dzienniku lekcyjnym UONET+.

Logowanie odbywa się na stronie: uonetplus

Loginem użytkownika jest jego adres e-mail podany na karcie zapisu ucznia do szkoły.

W razie problemów z logowaniem należy zgłosić się do wychowawcy klasy lub skontaktować się z sekretariatem uczniowskim.

Instrukcja pierwszego logowania do dziennika