A- A A+

Regulamin wypożyczania i użytkowania bezpłatnych podręczników szkolnych w Szkole Podstawowej nr 3 im. A. Fiedlera w Polkowicach

Podstawa prawna:
Ustawa z dn. 30 maja o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 1. Podręczniki lub materiały edukacyjne są własnością szkoły i zostają wpisane do ewidencji zbiorów bibliotecznych placówki.
 2. Szkoła nieodpłatnie wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne mające postać papierową lub zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów edukacyjnych mających postać elektroniczną.
 3. Przyjęte zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązywać będą w szkole przez co najmniej 3 lata szkolne.
 4. Uczeń wypożycza podręczniki lub materiały edukacyjne na cały rok szkolny i zobowiązany jest do ich zwrotu przed zakończeniem zajęć edukacyjnych.
 5. Harmonogram wypożyczania i zwrotu podręczników lub materiałów edukacyjnych na dany rok szkolny ustala nauczyciel biblioteki w porozumieniu z dyrektorem szkoły i podaje go do publicznej wiadomości.
 6. Warunkiem wypożyczenia podręczników lub materiałów edukacyjnych jest podpisanie przez rodzica/prawnego opiekuna ucznia oświadczenia o odpowiedzialności za wypożyczony podręcznik lub materiał edukacyjny. (Wzór oświadczenia ustala dyrektor szkoły).
 7. Uczeń zobowiązany jest do podpisania się w każdym wypożyczonym podręczniku w wyznaczonym miejscu, co jest równoznaczne ze zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
 8. Obowiązkiem ucznia jest obłożenie i dbanie o wypożyczone podręczniki lub materiały edukacyjne. Na bieżąco należy dokonywać drobnych napraw i ewentualnej wymiany okładki, a poważniejsze uszkodzenia zgłaszać wychowawcy lub bibliotekarzowi.
 9. Wypożyczone podręczniki lub materiały należy zwrócić do biblioteki w stanie nadającym się do dalszego użytkowania, po zdjęciu okładki. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki nauczyciel bibliotekarz i wychowawca dokonują oględzin podręcznika, określając stopień jego zużycia.
 10. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia (np. poplamienie, wyrwanie kartki, rozerwanie, uszkodzenie rogów i grzbietu oraz popisanie książki), znacznego zużycia wykraczającego poza zwykłe użytkowanie, zgubienia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego przez ucznia szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu kosztu zakupu tego podręcznika lub materiału edukacyjnego. Wpłaty dokonuje rodzic (opiekun prawny) na wskazane konto, a dowód wpłaty przedstawia bibliotekarzowi.
 11. Punkt 9. nie dotyczy podręczników zwracanych po trzecim roku użytkowania.
 12. Uczniowie przystępujący do egzaminu klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie później niż do końca sierpnia danego roku.
 13. W przypadku zmiany szkoły w ciągu roku szkolnego uczeń zobowiązany jest do oddania książek lub materiałów edukacyjnych do biblioteki szkolnej.

Wypożyczenia

 1. Myśli i słowa1. Podręcznik do języka polskiego. Literatura-kultura-nauka o języku. Ewa Nowak, Joanna Gaweł, WSiP 2015.
 2. Gramatyka i stylistyka. Gimnazjum. Język polski, Zofia Czarniecka-Rodzik, WSiP 2015.
 3. Next Move1. Students’ book, Carolyn Barraclough, Katherine Stannett, Pearson 2014 lub
 4. Next Move 2. Student’s book, Jane Wildman, Carolyn Barraclough, Pearson 2014.
 5. Mit links! 1 Język niemiecki dla gimnazjum, Elżbieta Kręciejewska, Danuta Lisowska, Cezary Serzysko, Pearson 2015 lub
 6. Mit links! 2 Język niemiecki dla gimnazjum, Cezary Michał Serzysko, Elżbieta Kręciejewska, Birgit Sekulski, Pearson 2015.
 7. Bliżej historii. Podręcznik dla klasy 1 gimnazjum, Krzysztof Kowalewski, Igor Kąkolewski, Anita Plumińska-Mieloch, WSiP 2015.
 8. Świat fizyki 1, podręcznik do gimnazjum, red. Barbara Sagnowska, WSiP 2015.
 9. Chemia nowej Ery, podręcznik do chemii dla gimnazjum, Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin, Nowa Era2014.
 10. Puls Zycia. Podrecznik do biologii dla gimnazjum, Małgorzata Jefimow, Marian Sęktas, Nowa Era 2015.
 11. Puls Ziemi. Podręcznik do geografii dla gimnazjum, Roman Malarz, Nowa Era 2015.
 12. Matematyka, Wydawnictwo GWO, 2015.

Bezzwrotnie ćwiczenia: język polski, historia, chemia, język niemiecki, język angielski (5). W razie zagubienia bądź zniszczenia w trakcie roku szkolnego uczeń zaopatruje się na własną rękę.