A- A A+

Program dla szkół - Informacja dla rodziców

 

SPRAWOZDANIE 2019 -2020 

 

PLAN DZIAŁAŃ NA ROK SZKOLNY 2020-2021

 

Szanowni Państwo,


      Ze względu na chęć wstąpienia naszej szkoły do Sieci Szkół Promujących Zdrowie prosimy Państwa o zapoznanie się z założeniami programu. Działania podejmowane w ramach przystąpienia i uczestnictwa w tej sieci mają na celu podniesienie jakości pracy naszej szkoły, promowanie zdrowego stylu życia, pozytywne wpływanie na dobrostan uczniów i pracowników szkoły oraz nawiązanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

      Szkoła Promująca Zdrowie zgodnie z założeniami: 
- jest miejscem, które przygotowuje młodych ludzi nie tylko do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.
- tworzy warunki, sprzyjające ochronie zdrowia i umożliwiająca aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w działaniach na rzecz zdrowia.
- uwzględnia cztery wymiary zdrowia: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy
Klimat społeczny Szkoły Promującej Zdrowie, warunki i organizacja pracy sprzyjają zdrowiu oraz dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów. Szkoły należące do tej sieci realizują edukację zdrowotną i program profilaktyki. W związku z tym planujemy m.in. warsztaty i realizację projektów promujących zdrowy styl życia. Chcemy stwarzać okazję do integracji społeczności szkolnej i zadbać o atmosferę, by wszyscy jej członkowie dobrze czuli się na terenie naszej szkoły.


      W poprzednim roku szkolnym przeprowadziliśmy badanie samopoczucia członków społeczności szkolnej, diagnozę potrzeb i oczekiwań, a na ich podstawie przygotowaliśmy plan działań. Wyniki badań ankietowych wykazały, że uczniowie wskazują na występowanie niewłaściwych relacji rówieśniczych. 39% uczniów twierdzi, że problemem jest brak życzliwości względem siebie. 29% wskazuje na brak pomocy w trudnych sytuacjach. 53% zwraca uwagę na dokuczanie sobie (przezywanie, ośmieszanie, popychanie, bicie się) i czują się pozostawieni na uboczu.

      W związku z powyższym nasze działania w roku szkolnym 2019/2020 będą ukierunkowane na poprawę relacji między uczniami. Planowane działania obejmują następujące zagadnienia i ich efekty:
Znam siebie - uczniowie poznają swoje talenty, mocne strony, predyspozycje i prezentują je na forum szkoły; mają większe poczucie własnej wartości, otwartości, zaufania do siebie i innych.
Radzę sobie z emocjami - uczniowie rozpoznają i wyrażą swoje emocje, dobrze nimi zarządzają, wiedzą, jak pokonać stres, lęk, rozwijają się  psychoemocjonalnie
Wiem, co robić w sytuacjach trudnych - uczniowie potrafią rozwiązać problem bez użycia przemocy, poszukują sami najlepszych rozwiązań konfliktu.
Jestem częścią grupy – uczniowie stosują zasady Fair Play; czują się odpowiedzialni za młodszych kolegów, organizują dla nich zajęcia wykorzystując swoje uzdolnienia i predyspozycje; potrafią współpracować ze sobą w różnych grupach; uczą się, w jaki sposób mogą wykorzystać unikatowe cechy każdej jednostki do zwiększania efektywności i spójności grupy
Mówię ,,NIE “ stereotypom - uczniowie wiedzą, co to znaczyć być tolerancyjnym wobec innych, szanują inność i niepowtarzalność drugiego człowieka.

      W ramach tych projektów przewidzieliśmy m.in. warsztaty, imprezy sportowo – rekreacyjne, zajęcia terapeutyczne z psychologiem szkolnym, zajęcia rozwijające kompetencje społeczno – emocjonalne. Informacje na temat podejmowanych działań będzie można znaleźć na stronie szkoły.


Zachęcamy Państwa do aktywnego włączenia się w działania związane z promocją zdrowia.


Z poważaniem, 
szkolne koordynatorki: Ewelina Róg i Dorota Kwaśniak

oraz członkowie zespołu ds. promocji zdrowia