A- A A+

Program Promocji Zdrowia 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Arkadego Fiedlera 

w Polkowicach

 

Założenia ogólne (oparte na standardach Szkoły Promującej Zdrowie):

 1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.
 2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu wszystkich członków społeczności szkolnej.
 3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyczno - wychowawczy we współpracy z pracownikami/instytucjami medycznymi (np. pielęgniarka szkolna). Działania te rozwijają umiejętność dbałości o zdrowie.
 4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

Cele szczegółowe:

- propagowanie aktywności fizycznej, aktywnego stylu życia

- motywowanie oraz wspieranie w dbałości o zdrowie we wszystkich jego aspektach

 • promowanie zasad zdrowego odżywiania, w tym wiedzy na temat piramidy zdrowego żywienia, kultury i higieny spożywania posiłków, skutków niewłaściwej diety
 • rozwijanie umiejętności radzenia sobie z emocjami
 • kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem
 • kształtowanie właściwych postaw w obliczu zagrożeń
 • troska o bezpieczeństwo podczas zajęć lekcyjnych, przerwach i poza szkołą
 • wdrażanie do higieny pracy umysłowej

- pogłębienie wiedzy na temat higieny osobistej

- pogłębianie wiedzy o czynnikach sprzyjających i zagrażających zdrowiu

  psychicznemu, społecznemu oraz fizycznemu

- uświadomienie uczniom i rodzicom zalet korzystania z programów profilaktycznych    
  oferowanych przez szkołę i inne placówki

Sposoby i formy realizacji:

- lekcje przedmiotowe, uwzględniające szeroko pojętą tematykę z zakresu zdrowia

 • warsztaty
 • pokazy
 • pogadanki
 • prelekcje w czasie zebrań z rodzicami
 • filmy edukacyjne
 • wycieczki
 • konkursy, zawody
 • imprezy sportowo - rekreacyjne
 • gazetki ścienne, plakaty
 • ulotki, broszury
 • szkolenia
 • kampanie, programy, projekty profilaktyczne
 • zajęcia terapeutyczne z psychologiem szkolnym
 • zajęcia rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne

 

Oczekiwane efekty:

wykształcenie relacji sprzyjających dobremu samopoczuciu oraz dbałości o zdrowie 
  własne i innych

 • wzrost wiedzy na tematy zdrowotne
 • poprawa umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • nawiązanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym w zakresie promocji zdrowia

Sposób dokumentacji:

 • sprawozdania
 • programy nauczania
 • rozkłady materiału
 • zdjęcia, filmy, artykuły zamieszczane na stronie szkoły
 • wpisy w dziennikach
 • protokoły zebrań zespołu ds. promocji zdrowia
 • programy profilaktyczne
 • plan działań stworzony przez zespół ds. promocji zdrowia
 • prezentacje

Uczestnicy programu:

 - wszyscy członkowie społeczności szkolnej (dyrekcja szkoły, nauczyciele, uczniowie, rodzice i opiekunowie, pracownicy szkoły)

Ewaluacja:

- będzie dokonywana na bieżąco w formie obserwacji i rozmów z członkami społeczności szkolnej oraz pod koniec roku szkolnego za pomocą ankiety skierowanej do uczniów, rodziców i pracowników szkoły

- analizą wyników ankiet będzie zajmował się zespół do spraw promocji zdrowia

- wyniki i wnioski do dalszych działań zostaną przedstawione w czasie posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz zamieszczone na stronie szkoły w zakładce ,,Promocja zdrowia”

W każdym roku szkolnym dodatkowo wyznaczany jest problem priorytetowy, określany na podstawie wyników ankiety, przeprowadzonej wśród wszystkich członków społeczności szkolnej. Zespół ds. promocji zdrowia na tej podstawie tworzy plan działań, które umożliwią poprawę sytuacji.

W roku szkolnym 2019/2020 na podstawie wyników badań ankietowych, wywiadów 
i obserwacji, zespół dokonujący diagnozy uznał, że priorytetem jest stworzenie w szkole klimatu społecznego sprzyjającego zdrowiu i dobremu samopoczuciu członków społeczności szkolnej. Kryterium sukcesu będzie zmniejszenie liczby uczniów wskazujących w ankietach na występowanie niewłaściwych relacji rówieśniczych.